• Randevu: +90 212 267 35 35(pbx)

  • (0530) 156 7688

  • Adres: Fulya mah. Büyükdere cd. No:36 Mecidiyeköy / İst.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler


1. Femur başıavasküler nekrozunda manyetik rezonansgörüntüleme. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1995;3:66-70.

2. Endometrium kanserinde myometrium invazyonunun transvaginal sonografi ile değerlendirilmesi. Türk Radyoloji Dergisi 1995; 30:146-149.

3. Over kitlelerinin tanısında manyetik rezonansgörüntülemenin yeri.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1995; 3:82-87.

4. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonansgörüntüleme ile değerlendirilmesi.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1996; 4:57-61.

5. Endometrium kanserinde myometrial invazyon derinliğinin manyetik rezonansgörüntüleme ile saptanması. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 10: 114-118.

6. Prostat tümörünü görüntülemede TRUS ve MR.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1996; 4:52-56.

7. Uterus koriokarsinomu: MR görüntüleme.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1996; 4:86-89.

8. Akut skrotal patolojileri değerlendirmede renkli Doppler US' nin yeri.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 4:146-149.

9. Peyronie hastalığında ultrasonografi ve manyetik rezonansgörüntüleme.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 4:150-153.

10. Behçet hastalığında alt ekstremite derin venöz sistem patolojilerinin belirlenmesinde renkli Doppler ultrasonografinin yeri. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 4:224-228.

11. Portal hipertansiyonda dijital splenoportografi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1998; 5:5-8.

12. Vasküler impotanslarda Doppler ultrasonografi.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1998; 5:63-65.

13. Parakaval-paraaortik adrenal ektopi: olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1998; 5:99-100.

14. Primer antifosfolipid sendromundaradyolojik bulgular.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; 5:114-116.

15. Dev idyopatik gerçek subklavyen arter anevrizması. Anadolu Tıp Dergisi 1999; 1:109-111.

16. Aort koarktasyonu: spiral BT ve intraarteryal DSA değerlendirme: iki olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999; 5:178-179.

17. Farklı radyolojik yöntemlerle çift aortik ark. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999; 27:652- 654.

18. Viral hepatitte radyolojik tanı.Klinik Gelişim 1999; 12:1104-1106.

19. Renal adenokarsinomda PVApartikülleri ile preoperatif embolizasyon.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999; 5:203-205.

20. Gastrik bezoarlarda radyolojik görünüm: olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999; 5:218-220.

21. Akut anaerop bakteriyel prostatit: olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999; 5:221-222.

22. Çocukluk çağının nadir bir tümörü: hepatobiliyer kistadenom. Okmeydanı Tıp Dergisi 1999; 16: 119-121.

23. Hemofilik psödotümörde manyetik rezonans görüntüleme. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1999; 33:57-59 (1999).

24. Subklinik varikoselde renkli Doppler US. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:49-51.

25. Lipomu taklit eden invert Meckel divertikülü: radyolojik bulgular.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:111-114.

26. Vertebra tüberkülozunda manyetik rezonans görüntüleme. Gülhane Tıp Dergisi 2000; 42:148-153.

27. TRUS eşliğinde prostat biyopsisi: otomatik biyopsi aparatı ile ASAP biyopsi iğnesinin karşılaştırılması. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6: 14-17.

28. Meniskal kistlerin MR görünümü.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:18-22.

29. Nörofibromatozise bağlı renal arter stenozunda perkütan transluminal anjiyoplasti: iki pediatrik olgu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:50-53.

30. MR ile rastlantısal olarak saptanan non-obstrüktif dev üretral kalkül: olgu sunumu.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:54-56.

31. Çocuklarda baş-boyun bölgesindeki sistemik arteriyovenöz fistüller ve endovasküler tedavisi.Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2000; 28:454-457.

32. Psoas apsesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2000; 31:89-93.

33. Alt ekstremite arteriyooklüziv hastalıklarında spiral BT-anjiyografi.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:333-338.

34. Tek taraflı parotis bezi sarkoidozu: olgu sunumu.Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2000;2:105-109.

35. İntrakraniyal mikotik anevrizmada endovasküler tedavi: olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi 2000; 10:157-161.

36. Retinoblastoma: BTve MR bulguları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:65-70.

37. Sigmoid kolon divertikülit ve kanserinin ayırıcı tanısında bilgisayarlı tomografi.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:91-94.

38. Pancreatic abscess therapy: CT-guided percutaneous drainage (pankreatik abse tedavisi: BT kılavuzluğunda perkütan drenaj). The Turkish Journal of Gastroenterology(Türk Gastroenteroloji Dergisi) 2000; 11:315-319.

39. Çocuklarda Takayasu arteriti ve perkütan translüminal anjiyoplasti sonuçları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:41-47.

40. Diz ekleminin lokalizepigmente villonodüler sinoviti: MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:75-78.

41. Epileptik 100 olguda saptanmış kortikal gelişimsel malformasyonların serebral lobar dağılımları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2001; 6: 133-138.

42. Osteosarkomda preoperatif kemoterapiye yanıtın MR ile değerlendirilmesi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2001; 6: 150-154.

43. Lenfomada akciğer parankim tutulumu: BT bulguları.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2001; 6:160-165.

44. İntestinal tüberkülozda enteroklizis bulguları. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001; 15:103-107.

45. Evaluation of myometrial invasion by transvaginal ultrasonography in endometrial carcinoma.Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2001; 7:146-148.

46. Urinary and atypical intestinal schistosomiasis: case report (üriner ve atipik intestinal şistozomiazis: olgu sunumu). The Turkish Journal of Gastroenterology (Türk Gastroenteroloji Dergisi) 2001; 12:158-161.

47. Eş zamanlı iki adet primer mide adenokarsinomu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001; 15:186-188.

48. Anevrizmal kemik kistlerinde selektif endovasküler transkateter arteryel embolizasyon.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2001;6:196-201.

49. Fibromusküler displaziye bağlı renovasküler hipertansiyon tedavisinde perkütan translüminal renal anjiyoplasti. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:607-614.

50. Çocuklarda perkütan translüminal renal anjiyoplasti.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:615-620.

51. Transplante böbrekte biyopsi sonrası oluşan arteryel psödoanevrizmanın endovasküler transkateter n-butyl cyanoacrylate ile embolizasyonu. Türk Üroloji Dergisi 2001; 27:217-220.

52. Ksantogranülomatöz piyelonefritin diffüz formunda US ve BT bulguları.Türk Üroloji Dergisi 2001; 27:459-464.

53. İntratestiküler varikosel: olgu sunumu.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2002; 7:103-104.

54. Düşük ejakülat volümü ve azo/oligospermili infertil olgularda transrektal ultrasonografi bulguları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2003;7:194-199.

55. Ekstrahepatik yerleşimli portal ven anevrizması.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2003;7:214-215.

56. Koledok kisti: iki olgu sunumu.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2004; 8:44-47.

57. Parsiyel tiroidektomi sonrası boyunda gossipiboma.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2004;8:123-124.

58. Karotis arter stenozunda perkütan translüminal anjiyoplasti ve stent ile tedavi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2005; 1: 48-64.

59. Pediatrik bir olgu ışığında künt abdominal travma ile akut apandisit ilişkisi.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2005;8:243-245.

60. Yanık ve donuk hastalarında radyolojik yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3:96-99.

61. Karaciğer kitlelerine radyolojik yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007; 3: 42-48.

62. Karaciğer tümörlerinde girişimsel radyolojik tedaviler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3:49–55.

63. Benign karaciğer kitlelerine radyolojik yaklaşım. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2007;10:100–106.

64. Pankreas ultrasonografisi. Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2010; 3:20–25.

65. Postmenopozal kanamalar: radyolojik yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2010; 3:38–42.

66. Karaciğer Patolojilerinde Ultrasonografik Görüntüleme. Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2013; 6:14–20.

67. Skrotal görüntüleme. Trd Sem 2015;3: 59-70.

Sosyal Medya

İletişim Bilgileri