PROF. DR. İSMAİL MİHMANLI  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler 1. Femur başıavasküler nekrozunda manyetik rezonansgörüntüleme. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1995;3:66-70. 2. Endometrium kanserinde myometrium invazyonunun transvaginal sonografi ile değerlendirilmesi. Türk Radyoloji Dergisi 1995; 30:146-149. 3. Over kitlelerinin tanısında manyetik rezonansgörüntülemenin yeri.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1995; 3:82-87. 4. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonansgörüntüleme ile değerlendirilmesi.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1996; 4:57-61. 5. Endometrium kanserinde myometrial invazyon derinliğinin manyetik rezonansgörüntüleme ile saptanması. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996; 10: 114-118. 6. Prostat tümörünü görüntülemede TRUS ve MR.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1996; 4:52-56. 7. Uterus koriokarsinomu: MR görüntüleme.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1996; 4:86-89. 8. Akut skrotal patolojileri değerlendirmede renkli Doppler US' nin yeri.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 4:146-149. 9. Peyronie hastalığında ultrasonografi ve manyetik rezonansgörüntüleme.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 4:150-153. 10. Behçet hastalığında alt ekstremite derin venöz sistem patolojilerinin belirlenmesinde renkli Doppler ultrasonografinin yeri. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 4:224-228. 11. Portal hipertansiyonda dijital splenoportografi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1998; 5:5-8. 12. Vasküler impotanslarda Doppler ultrasonografi.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1998; 5:63-65. 13. Parakaval-paraaortik adrenal ektopi: olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1998; 5:99-100. 14. Primer antifosfolipid sendromundaradyolojik bulgular.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; 5:114-116. 15. Dev idyopatik gerçek subklavyen arter anevrizması. Anadolu Tıp Dergisi 1999; 1:109-111. 16. Aort koarktasyonu: spiral BT ve intraarteryal DSA değerlendirme: iki olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999; 5:178-179. 17. Farklı radyolojik yöntemlerle çift aortik ark. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999; 27:652- 654. 18. Viral hepatitte radyolojik tanı.Klinik Gelişim 1999; 12:1104-1106. 19. Renal adenokarsinomda PVApartikülleri ile preoperatif embolizasyon.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999; 5:203-205. 20. Gastrik bezoarlarda radyolojik görünüm: olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999; 5:218-220. 21. Akut anaerop bakteriyel prostatit: olgu sunumu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1999; 5:221-222. 22. Çocukluk çağının nadir bir tümörü: hepatobiliyer kistadenom. Okmeydanı Tıp Dergisi 1999; 16: 119-121. 23. Hemofilik psödotümörde manyetik rezonans görüntüleme. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1999; 33:57-59 (1999). 24. Subklinik varikoselde renkli Doppler US. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:49-51. 25. Lipomu taklit eden invert Meckel divertikülü: radyolojik bulgular.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:111-114. 26. Vertebra tüberkülozunda manyetik rezonans görüntüleme. Gülhane Tıp Dergisi 2000; 42:148-153. 27. TRUS eşliğinde prostat biyopsisi: otomatik biyopsi aparatı ile ASAP biyopsi iğnesinin karşılaştırılması. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6: 14-17. 28. Meniskal kistlerin MR görünümü.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:18-22. 29. Nörofibromatozise bağlı renal arter stenozunda perkütan transluminal anjiyoplasti: iki pediatrik olgu. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:50-53. 30. MR ile rastlantısal olarak saptanan non-obstrüktif dev üretral kalkül: olgu sunumu.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:54-56. 31. Çocuklarda baş-boyun bölgesindeki sistemik arteriyovenöz fistüller ve endovasküler tedavisi.Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2000; 28:454-457. 32. Psoas apsesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2000; 31:89-93. 33. Alt ekstremite arteriyooklüziv hastalıklarında spiral BT-anjiyografi.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6:333-338. 34. Tek taraflı parotis bezi sarkoidozu: olgu sunumu.Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2000;2:105-109. 35. İntrakraniyal mikotik anevrizmada endovasküler tedavi: olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi 2000; 10:157-161. 36. Retinoblastoma: BTve MR bulguları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:65-70. 37. Sigmoid kolon divertikülit ve kanserinin ayırıcı tanısında bilgisayarlı tomografi.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2000; 6:91-94. 38. Pancreatic abscess therapy: CT-guided percutaneous drainage (pankreatik abse tedavisi: BT kılavuzluğunda perkütan drenaj). The Turkish Journal of Gastroenterology(Türk Gastroenteroloji Dergisi) 2000; 11:315-319. 39. Çocuklarda Takayasu arteriti ve perkütan translüminal anjiyoplasti sonuçları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:41-47. 40. Diz ekleminin lokalizepigmente villonodüler sinoviti: MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:75-78. 41. Epileptik 100 olguda saptanmış kortikal gelişimsel malformasyonların serebral lobar dağılımları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2001; 6: 133-138. 42. Osteosarkomda preoperatif kemoterapiye yanıtın MR ile değerlendirilmesi. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2001; 6: 150-154. 43. Lenfomada akciğer parankim tutulumu: BT bulguları.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2001; 6:160-165. 44. İntestinal tüberkülozda enteroklizis bulguları. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001; 15:103-107. 45. Evaluation of myometrial invasion by transvaginal ultrasonography in endometrial carcinoma.Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 2001; 7:146-148. 46. Urinary and atypical intestinal schistosomiasis: case report (üriner ve atipik intestinal şistozomiazis: olgu sunumu). The Turkish Journal of Gastroenterology (Türk Gastroenteroloji Dergisi) 2001; 12:158-161. 47. Eş zamanlı iki adet primer mide adenokarsinomu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2001; 15:186-188. 48. Anevrizmal kemik kistlerinde selektif endovasküler transkateter arteryel embolizasyon.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2001;6:196-201. 49. Fibromusküler displaziye bağlı renovasküler hipertansiyon tedavisinde perkütan translüminal renal anjiyoplasti. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:607-614. 50. Çocuklarda perkütan translüminal renal anjiyoplasti.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7:615-620. 51. Transplante böbrekte biyopsi sonrası oluşan arteryel psödoanevrizmanın endovasküler transkateter n-butyl cyanoacrylate ile embolizasyonu. Türk Üroloji Dergisi 2001; 27:217-220. 52. Ksantogranülomatöz piyelonefritin diffüz formunda US ve BT bulguları.Türk Üroloji Dergisi 2001; 27:459-464. 53. İntratestiküler varikosel: olgu sunumu.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2002; 7:103-104. 54. Düşük ejakülat volümü ve azo/oligospermili infertil olgularda transrektal ultrasonografi bulguları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2003;7:194-199. 55. Ekstrahepatik yerleşimli portal ven anevrizması.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2003;7:214-215. 56. Koledok kisti: iki olgu sunumu.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2004; 8:44-47. 57. Parsiyel tiroidektomi sonrası boyunda gossipiboma.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2004;8:123-124. 58. Karotis arter stenozunda perkütan translüminal anjiyoplasti ve stent ile tedavi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2005; 1: 48-64. 59. Pediatrik bir olgu ışığında künt abdominal travma ile akut apandisit ilişkisi.Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2005;8:243-245. 60. Yanık ve donuk hastalarında radyolojik yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3:96-99. 61. Karaciğer kitlelerine radyolojik yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007; 3: 42-48. 62. Karaciğer tümörlerinde girişimsel radyolojik tedaviler. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3:49–55. 63. Benign karaciğer kitlelerine radyolojik yaklaşım. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2007;10:100–106. 64. Pankreas ultrasonografisi. Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2010; 3:20–25. 65. Postmenopozal kanamalar: radyolojik yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2010; 3:38–42. 66. Karaciğer Patolojilerinde Ultrasonografik Görüntüleme. Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2013; 6:14–20. 67. Skrotal görüntüleme. Trd Sem 2015;3: 59-70.
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@ismailmihmanli.com Web : www.alka.com.tr - www.endoanalultrason.com