PROF. DR. İSMAİL MİHMANLI  UlusalBilimsel Toplantılarda Sözlü Bildiriler 1. Takayasu hastalığında anjiyografi bulguları ve perkütan transluminal anjiyoplasti sonuçları. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi,Antalya,Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1997, Cilt 3 (ek 1), 72. 2. Postoperatif intra-abdominal kanamaların kontrolünde embolizasyon.URK 98 16. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 1998, İzmir, Sözel ve Bildiri Özet Kitabı 1998: 64. 3. Boyun modelleme tekniği ile intrakranial anevrizmalarda GDC embolizasyonu. 16. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 1998, İzmir, Sözel ve Bildiri Özet Kitabı 1998: 50. 4. Kompleks aorta-iliak stenozlarda Memotherm stent kullanımı. URK 98 16. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 1998, İzmir, Sözel ve Bildiri Özet Kitabı 1998:49. 5. Enflamatuar barsak hastalıkları arasında ayırıcı tanı. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya, Tanısal ve Girişimse! Radyoloji 1999, Cilt 5 (ek 1): 36. 6. Çocuklarda perkütan transluminal renal anjiyoplasti (PTRA).RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya, Tanısal ve Girişimse! Radyoloji 1999, Cilt 5 (ek 1): 75. 7. Pediyatrik olgularda endovasküler embolizasyon. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi Antalya, Tanısal ve Girişimse! Radyoloji 1999, Cilt 5 (ek 1): 74. 8. Süperfisyel femoral arter stenotik-okluzif lezyonlarının stent ile tedavisi. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı; 2000:20-21. 9. Özefageal stent uygulaması sonrası gelişen geç komplikasyonlarıngiderilmesi.17. Türk Radyoloji Kongresi, 2000, İstanbul, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı: 16. 10. Perkütan translüminal renal anjiyoplasti ile fibromusküler displaziye bağlı renal arter stenozlarının tedavisi. 17.Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı: 19. 11. Crohn hastalığında enteroklizis sonrası yapılan ultrasonografinin tanı değeri.17.Türk Radyoloji Kongresi,İstanbul, 2000, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, 42-43. 12. Travmatik psödoanevrizmalarda perkütan endovasküler embolizasyon. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi KongresiAntalya, 21-25 Ekim 2000, Özet kitabı, s75-76. 13. İliofemoral arter oklüzyonlarında stent. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi KongresiAntalya, 21-25 Ekim 2000, Özet kitabı, s74. 14. Popliteal ve infrapopliteal arter stenozlarında perkütan translüminal anjiyoplasti. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi KongresiAntalya, 21-25 Ekim 2000, Özet kitabı, s155. 15. Hidrasyonun böbrek boyutları üzerine etkisi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Program ve Bildiri Özetleri 2004; Cilt 10(Ek 1):83. 16. Ultrasonografi kılavuzluğunda MR artrografi uygulamaları: iki farklı enjeksiyon tekniğinin karşılaştırılması. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim – 2 Kasım 2011, Antalya; SB-033. 17. Rotator manşet yırtıklarında cerrahi sonrası rotator manşet tendonlarının bütünlüğünün ve biseps tendon patolojilerinin US ile değerlendirilmesi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim – 2 Kasım 2011, Antalya; SB-037. 18. Preeklampsi teşhisinde shear wave elastografinin tanı değeri. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya; SS-005 (İkincilik Ödülü) 19. Karpal tünel sendromu tanısında median sinir shear wave elastografinin tanı değeri. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya; SS-010. (birincilik ödülü) 20. Çocuklarda karaciğer fibrozunun histopatoloji ve shear wave elastografi ile değerlendirilip karşılaştırılması. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya; SS-038. 21. Parankimal böbrek patolojilerinde shear wave elastografinin tanı değeri. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; SS-095. 22. Adenohipofiz yerleşimli iğsi hücreli onkositom: Tanıda yeni radyolojik ipuçları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya; S-051.
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@ismailmihmanli.com Web : www.alka.com.tr - www.endoanalultrason.com