PROF. DR. İSMAİL MİHMANLI  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Posterler 1. Prostat patolojilerinde rektal tuşe, PSA ve TRUS bulgularının TRUS eşliğinde yapılan biyopsi sonuçları ile karşılaştırılması. RAD 95 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Ankara, 1995, Bildiri-Poster Özet Kitapçığı: 118. 2. Peyronie hastalığında ultrasonografi ve manyetik Rezonans Görüntüleme. 15.Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996, Sözlü/Poster Bildiri Özet Kitabı: 228. 3. 800 hastada digital görüntüleme tekniği ile yapılan histerosalpingografi deneyimlerimiz. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 1996, Sözlü/Poster Bildiri Özet Kitabı: 233. 4. Konjenital uterinanomalilerindeğerlendirilmesinde histerosalpingografi ve MRG.RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1997; Cilt 3 (ek 1):68. 5. Proksimal venöz outflowu oklüde Brescia-Cimino arteriyovenöz fistülün endovasküler GDC embolizasyonu.RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1997; Cilt 3 (ek 1):84. 6. Kalça ekleminin geçici kemik iliği ödeminde MRG bulguları. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1997; Cilt 3 (ek 1):92. 7. Kemik ve yumuşak doku lezyontarında perkütan biyopsi sonuçlarımız.RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1997; Cilt 3 (ek 1):95. 8. İnflamatuar barsak hastalığında US.RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):46. 9. Gastrointestinal sistemde ender ve tanı açısından handikape olgular. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):50. 10. Meckel divertikülitinde Doppler US.RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):51. 11. Osteosarkomda Kemoterapi Yanıtı ve MRG. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):97. 12. Perikolesistik apsenin perkütan drenajı sırasında iatrojenik komplikasyon: süpüratif mastit.RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):114. 13. Memenin Mondor hastalığında mamografi ve MRG bulguları. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):114. 14. Vertebra tüberkülozunda MRG. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):137. 15. BT eşliğinde pankreas absesinin perkütan yolla tedavisi. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):87. 16. Dorsolumbosakral agenezi. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):104. 17. İdiopatik mediastinal fibrozis: İki olguda BT ve MR bulguları. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):162. 18. Transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsilerinde sitolojik ve histolojik korelasyon. RAD 99 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1999; Cilt 5 (ek 1):168. 19. Radial arter sefalik ven arterovenöz fistüllerinde preoperatif renkli Doppler ultrasonografinin değeri. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2000,Özet Kitabı: 153. 20. Kortikal displazili 30 olguda radyolojik ve klinik korelasyon. 17.Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı: 25-26. 21. Çocukluk yaş grubu özefagus patolojilerinde radyolojik yaklaşım. 17.Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı: 35. 22. Pediatrik yaş grubunda değişik prezantasyonluprimer gastrik lenfoma olguları.17.Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı: 133. 23. Spontan düzelme gösteren safra kesesine rüptüre kist hidatik. 17.Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı: 144. 24. Perfore apandisitte ekstraluminal apandikolit. 17.Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 2000, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı:156. 25. Enflamatuar meme kanserinde kemoterapiye yanıtın değerlendirilmesinde MRG.22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7 (Ek 1):134-135. 26. İdiopatik interstisyel pnömoni: radyolojik bulgular. 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7 (Ek 1):119- 120. 27. Hormon replasman tedavisi alan ve almayan kadınlarda renal ve hepatik arterlerde pulsatilite indeksleri. 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2001; 7 (Ek 1):148. 28. Üçüncü boyutta batında seyahat. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi,Antalya, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, Vol. 8 (Ek 1); 2002:185. 29. Dalak yaralanmalarında konservatif yaklaşım.Türk Pediatrik Cerrahi Kongresi, Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı (Ek sayı) Vol. 17, 181, 2003. 30. Apendiks epididim kisti: kronik skrotal ağrının nadir bir nedeni. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, Program Bildiri Özetleri, Cilt 9(Ek 1):139. 31. Acil arteryel patolojileri değerlendirmede Doppler ultrasonografi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 10(Ek 1); 2004:171-172. 32. Romatolojik hastalıklarda yüzeyel ultrasonografi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 10(Ek 1); 2004:258. 33. Tek yumurta ikizlerinde eş zamanlı konjenital nöroblastom. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Program ve Bildiri Özetleri, Cilt 10 (Ek 1); 2004:283. 34. Portal hipertansyonlu çocukların değerlendirmesinde çok kesitli BT splenoportografi ve Doppler ultrasonografi kombinasyonu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005; 3. sayı, Ek 1:90. 35. MDCT ile koroner kalsiyum skorlama esnasında kadınlarda meme radyasyon dozu ölçümü: meme dozunu azaltmada bizmut koruyucunun etkinliği. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2006; 6. sayı, Ek 2: 232-233. 36. Sirozlu hastalarda karotis aterosklerozu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul 2006, The Turkish Journal of Gastroenterol 2006; 17(suppl 1):226. 37. İzole mikotik internal iliak arter anevrizması: Olgu sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2009; Cilt 15, Ek 1: 248. 38. Karotis Dopplerde çift damar bulgusu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2009; Cilt 15, Ek 1:336. 39. Ciltaltına herniye intermüsküler lipom. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2009; Cilt 15, Ek 1: 478–479. 40. MS hastalarında juguler ven kompliyansının ultrasonografi ile değerlendirilmesi. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7 12 Kasım 2010, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2010; SB–099. 41. Anteriyor asetabular labrum yırtıklarının tanısında ultrasonografi: Labrum-femur başı temas mesafesi ve labrum alanı. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7–12 Kasım 2010, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2010; SÇB–009. 42. Mesane kanserlerinde 3 boyutlu sanal sonosistoskopi ve tanı değeri. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi,7–12 Kasım 2010, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2010; SB–056. 43. Testiküler arteriovenöz malformasyon: Gri-skala ve Doppler Ultrasonografi Bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim – 2 Kasım 2011, Antalya; P-0370. 44. Multiloküle kisti taklit eden mesane divertikülleri. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya; PS-1312. 45. Penil Fraktür patogenezinde yeni bir teori. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya; PS-0878. 46. Osler-Weber-Rendu sendromunda splenik arterden çalma fenomeni. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya; PS-0441 47. Alt ekstremite arteryel Doppler için kritik ipucu: dorsalis pedis arterinde plantar arkdan kaynaklı retrograd kollateral varlığı, morfolojisi ve önemi. 34. Ulusal radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya; PS-0107. 48. Tiroid malignitelerinin nadir bir komplikasyonu: juguler ven invazyonu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-0447. 49. Elastofibroma dorsi: 16 hastadaki 30 lezyonun BT ve MRG bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-0591. 50. Pulmoner granülositik sarkom: nadir bir olgu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-0592. 51. Karaciğerde tek segmentte iki farklı benign kitle: hemanjiom ve fokal nodüler hiperplazi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-0876. 52. Ataksi telenjiektazi ile birliktelik gösteren renal non Hodgkin B hücreli Lenfoma. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-0878. 53. Penil kitlelerde shear wave elastografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-1110. 54. Osteoporoz hastasında uzun dönem bifosfonat tedavisine bağlı gelişen atravmatik kırık. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-1240. 55. Vastus intermedius kasında hidatik kist: ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-1241. 56. Popliteal arter oklüzyonunda persistan siyatik arter ile karışan vasküler kollateraller. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-16 Kasım 2014, Antalya; PS-1586. 57. Nadir bir olgu: Berardinelli –Seip konjenital lipodistrofinin sonografik değerlendirmesi. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2016, Antalya; PS-449.
Adres : Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 36 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul Tel : +90 0212 267 35 35 / +90 530 156 76 88 Mail : bilgi@ismailmihmanli.com Web : www.alka.com.tr - www.endoanalultrason.com